DYRK4

SOFT TISSUE 1 - Immunohistochemistry

? »
 

Antibody staining

Antibody HPA028065

 

Antibody HPA056073

 

Adipocytes

Not detected   Not detected  

Chondrocytes

Not available   Not available  

Fibroblasts

Low   Medium  

Peripheral nerve

Not detected   Not available  
   
   
   

SOFT TISSUE 2 - Immunohistochemistry

? »
 

Antibody staining

Antibody HPA028065

 

Antibody HPA056073

 

Adipocytes

Not detected   Not detected  

Chondrocytes

Not detected   Not available  

Fibroblasts

Low   Medium  

Peripheral nerve

Not detected   Not detected  
   
   
   

SOFT TISSUE - HPA RNA-seq

Pending HPA RNA-seq analysis


SOFT TISSUE - GTEx RNA-seq

No GTEx RNA-seq analysis found for this gene