ENO2

SOFT TISSUE 1 - Immunohistochemistry

? »
 

Antibody staining

Antibody CAB000063

 

Antibody CAB073539

 

Adipocytes

Not detected   Not detected  

Chondrocytes

Not available   Not available  

Fibroblasts

Not detected   Not detected  

Peripheral nerve

Medium   Low  
   
   
   

SOFT TISSUE 2 - Immunohistochemistry

? »
 

Antibody staining

Antibody CAB000063

 

Antibody CAB073539

 

Adipocytes

Not detected   Not detected  

Chondrocytes

Not available   Not available  

Fibroblasts

Not detected   Not detected  

Peripheral nerve

Medium   Low  
   
   
   

SOFT TISSUE - HPA RNA-seq

Pending HPA RNA-seq analysis


SOFT TISSUE - GTEx RNA-seq

No GTEx RNA-seq analysis found for this gene