1 GENE FOUNDi
Show / hide columns Download: XML | RDF | TSV | JSON | Custom TSV/JSON Page of 1
Genei Gene descriptioni x Evidencei x Tissuei Braini Single celli Tissue celli Pathologyi Diseasei Immunei Bloodi Subcelli Cell linei Structurei Interactioni
YWHAZTyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein zeta
Page of 1