214 GENES FOUNDi
Show / hide columns Download: XML | RDF | TSV | JSON | Custom TSV/JSON Page of 5 | next »
Genei Gene descriptioni x Evidencei x Tissuei Braini Single celli Tissue celli Pathologyi Diseasei Immunei Bloodi Subcelli Cell linei Structurei Interactioni
ENSG00000278263Novel protein, identical to IGHV4-4
ENSG00000281179Novel gene identicle to IGHV1OR15-1
IGHA1Immunoglobulin heavy constant alpha 1
IGHA2Immunoglobulin heavy constant alpha 2 (A2m marker)
IGHDImmunoglobulin heavy constant delta
IGHD1-1Immunoglobulin heavy diversity 1-1
IGHD1-14Immunoglobulin heavy diversity 1-14 (non-functional)
IGHD1-20Immunoglobulin heavy diversity 1-20
IGHD1-26Immunoglobulin heavy diversity 1-26
IGHD1-7Immunoglobulin heavy diversity 1-7
IGHD1OR15-1AImmunoglobulin heavy diversity 1/OR15-1A (non-functional)
IGHD1OR15-1BImmunoglobulin heavy diversity 1/OR15-1B (non-functional)
IGHD2-15Immunoglobulin heavy diversity 2-15
IGHD2-2Immunoglobulin heavy diversity 2-2
IGHD2-21Immunoglobulin heavy diversity 2-21
IGHD2-8Immunoglobulin heavy diversity 2-8
IGHD2OR15-2AImmunoglobulin heavy diversity 2/OR15-2A (non-functional)
IGHD2OR15-2BImmunoglobulin heavy diversity 2/OR15-2B (non-functional)
IGHD3-10Immunoglobulin heavy diversity 3-10
IGHD3-16Immunoglobulin heavy diversity 3-16
IGHD3-22Immunoglobulin heavy diversity 3-22
IGHD3-3Immunoglobulin heavy diversity 3-3
IGHD3-9Immunoglobulin heavy diversity 3-9
IGHD3OR15-3AImmunoglobulin heavy diversity 3/OR15-3A (non-functional)
IGHD3OR15-3BImmunoglobulin heavy diversity 3/OR15-3B (non-functional)
IGHD4-11Immunoglobulin heavy diversity 4-11 (non-functional)
IGHD4-17Immunoglobulin heavy diversity 4-17
IGHD4-23Immunoglobulin heavy diversity 4-23 (non-functional)
IGHD4-4Immunoglobulin heavy diversity 4-4
IGHD4OR15-4AImmunoglobulin heavy diversity 4/OR15-4A (non-functional)
IGHD4OR15-4BImmunoglobulin heavy diversity 4/OR15-4B (non-functional)
IGHD5-12Immunoglobulin heavy diversity 5-12
IGHD5-18Immunoglobulin heavy diversity 5-18
IGHD5-24Immunoglobulin heavy diversity 5-24 (non-functional)
IGHD5-5Immunoglobulin heavy diversity 5-5
IGHD5OR15-5AImmunoglobulin heavy diversity 5/OR15-5A (non-functional)
IGHD5OR15-5BImmunoglobulin heavy diversity 5/OR15-5B (non-functional)
IGHD6-13Immunoglobulin heavy diversity 6-13
IGHD6-19Immunoglobulin heavy diversity 6-19
IGHD6-25Immunoglobulin heavy diversity 6-25
IGHD6-6Immunoglobulin heavy diversity 6-6
IGHD7-27Immunoglobulin heavy diversity 7-27
IGHEImmunoglobulin heavy constant epsilon
IGHG1Immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker)
IGHG2Immunoglobulin heavy constant gamma 2 (G2m marker)
IGHG3Immunoglobulin heavy constant gamma 3 (G3m marker)
IGHG4Immunoglobulin heavy constant gamma 4 (G4m marker)
IGHJ1Immunoglobulin heavy joining 1
IGHJ2Immunoglobulin heavy joining 2
Page of 5 | next »