6 GENES FOUNDi
Show / hide columns Download: XML | RDF | TSV | JSON | Custom TSV/JSON Page of 1
Genei Gene descriptioni x Evidencei x Tissuei Braini Single celli Tissue celli Pathologyi Diseasei Immunei Bloodi Subcelli Cell linei Structurei Interactioni
PTK2Protein tyrosine kinase 2
PTK2BProtein tyrosine kinase 2 beta
DCCDCC netrin 1 receptor
EMP2Epithelial membrane protein 2
PITPNM3PITPNM family member 3
PTPN12Protein tyrosine phosphatase non-receptor type 12
Page of 1