145 GENES FOUNDi
Show / hide columns Download: XML | RDF | TSV | JSON | Custom TSV/JSON Page of 3 | next »
Genei Gene descriptioni x Evidencei x Tissuei Braini Single celli Tissue celli Pathologyi Diseasei Immunei Bloodi Subcelli Cell linei Structurei Interactioni
ENSG00000278263Novel protein, identical to IGHV4-4
ENSG00000281179Novel gene identicle to IGHV1OR15-1
IGHV1-18Immunoglobulin heavy variable 1-18
IGHV1-2Immunoglobulin heavy variable 1-2
IGHV1-24Immunoglobulin heavy variable 1-24
IGHV1-3Immunoglobulin heavy variable 1-3
IGHV1-45Immunoglobulin heavy variable 1-45
IGHV1-46Immunoglobulin heavy variable 1-46
IGHV1-58Immunoglobulin heavy variable 1-58
IGHV1-69Immunoglobulin heavy variable 1-69
IGHV1-69-2Immunoglobulin heavy variable 1-69-2
IGHV1-69DImmunoglobulin heavy variable 1-69D
IGHV1OR15-1Immunoglobulin heavy variable 1/OR15-1 (non-functional)
IGHV1OR15-9Immunoglobulin heavy variable 1/OR15-9 (non-functional)
IGHV1OR21-1Immunoglobulin heavy variable 1/OR21-1 (non-functional)
IGHV2-26Immunoglobulin heavy variable 2-26
IGHV2-5Immunoglobulin heavy variable 2-5
IGHV2-70Immunoglobulin heavy variable 2-70
IGHV2-70DImmunoglobulin heavy variable 2-70D
IGHV2OR16-5Immunoglobulin heavy variable 2/OR16-5 (non-functional)
IGHV3-11Immunoglobulin heavy variable 3-11
IGHV3-13Immunoglobulin heavy variable 3-13
IGHV3-15Immunoglobulin heavy variable 3-15
IGHV3-16Immunoglobulin heavy variable 3-16 (non-functional)
IGHV3-20Immunoglobulin heavy variable 3-20
IGHV3-21Immunoglobulin heavy variable 3-21
IGHV3-23Immunoglobulin heavy variable 3-23
IGHV3-30Immunoglobulin heavy variable 3-30
IGHV3-33Immunoglobulin heavy variable 3-33
IGHV3-35Immunoglobulin heavy variable 3-35 (non-functional)
IGHV3-38Immunoglobulin heavy variable 3-38 (non-functional)
IGHV3-43Immunoglobulin heavy variable 3-43
IGHV3-48Immunoglobulin heavy variable 3-48
IGHV3-49Immunoglobulin heavy variable 3-49
IGHV3-53Immunoglobulin heavy variable 3-53
IGHV3-64Immunoglobulin heavy variable 3-64
IGHV3-64DImmunoglobulin heavy variable 3-64D
IGHV3-66Immunoglobulin heavy variable 3-66
IGHV3-7Immunoglobulin heavy variable 3-7
IGHV3-72Immunoglobulin heavy variable 3-72
IGHV3-73Immunoglobulin heavy variable 3-73
IGHV3-74Immunoglobulin heavy variable 3-74
IGHV3OR15-7Immunoglobulin heavy variable 3/OR15-7 (pseudogene)
IGHV3OR16-10Immunoglobulin heavy variable 3/OR16-10 (non-functional)
IGHV3OR16-12Immunoglobulin heavy variable 3/OR16-12 (non-functional)
IGHV3OR16-13Immunoglobulin heavy variable 3/OR16-13 (non-functional)
IGHV3OR16-8Immunoglobulin heavy variable 3/OR16-8 (non-functional)
IGHV3OR16-9Immunoglobulin heavy variable 3/OR16-9 (non-functional)
IGHV4-28Immunoglobulin heavy variable 4-28
Page of 3 | next »