4 GENES FOUNDi
Show / hide columns Download: XML | RDF | TSV | JSON | Custom TSV/JSON Page of 1
Genei Gene descriptioni x Evidencei x Tissuei Braini Single celli Tissue celli Pathologyi Diseasei Immunei Bloodi Subcelli Cell linei Structurei Interactioni
RPSARibosomal protein SA
PRPSAP1Phosphoribosyl pyrophosphate synthetase associated protein 1
PRPSAP2Phosphoribosyl pyrophosphate synthetase associated protein 2
RPSAP58Ribosomal protein SA pseudogene 58
Page of 1